Stream AP练习

问题描述:

1. 给定一个数字列表,如何返回一个由每个数的平方构成的列表 ?
例如: 给定 [1,2,3,4,5] 返回 [1,4,9,16,35]

解析:

	@Test
  public void test1() {
    Integer[] nums = new Integer[] {1,2,3,4,5};
    Arrays.stream(nums)
        .map((x) -> x * x)
        .forEach(System.out::println);
  }

问题描述:

2. 怎么样用 map 和 reduce 方法数一数流中有多少个Employee

解析:

	List<Employee> emps = Arrays.asList(
      new Employee("张三", 50, 9999.99, Employee.Status.BUSY),
      new Employee("李四", 38, 9933.33, Employee.Status.FREE),
      new Employee("王五", 50, 6666.66, Employee.Status.VOCATION),
      new Employee("赵六", 16, 3333.33, Employee.Status.BUSY),
      new Employee("赵六", 18, 7777.77, Employee.Status.FREE),
      new Employee("赵六", 56, 7777.77, Employee.Status.FREE)
  );
  @Test
  public void test2() {
    Optional<Integer> op = emps.stream()
        .map((e) -> 1)
        .reduce(Integer::sum);
    System.out.println(op.get());
  }

package com.xiaomeng.java8;
/**
 * 交易员类
 * */
public class Trader {
  private String name;
  private String city;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getCity() {
    return city;
  }

  public void setCity(String city) {
    this.city = city;
  }

  public Trader(String name, String city) {
    this.name = name;
    this.city = city;
  }

  public Trader() {
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Trader{" +
        "name='" + name + '\'' +
        ", city='" + city + '\'' +
        '}';
  }
}


package com.xiaomeng.java8;
/**
 * 交易类
 * */
public class Transaction {
  private Trader trader;
  private int year;
  private int value;

  public Transaction() {
  }
  public Trader getTrader() {
    return trader;
  }

  public void setTrader(Trader trader) {
    this.trader = trader;
  }

  public int getYear() {
    return year;
  }

  public void setYear(int year) {
    this.year = year;
  }

  public int getValue() {
    return value;
  }

  public void setValue(int value) {
    this.value = value;
  }

  public Transaction(Trader trader, int year, int value) {
    this.trader = trader;
    this.year = year;
    this.value = value;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Transaction{" +
        "trader=" + trader +
        ", year=" + year +
        ", value=" + value +
        '}';
  }

}


package com.xiaomeng.java8;

import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;

public class TestTransaction {

  List<Transaction> transactions = null;

  // 初始化
  @Before
  public void before() {
    Trader raoul = new Trader("Raoul", "Cambridge");
    Trader mario = new Trader("Mario", "Milan");
    Trader alan = new Trader("Alan", "Cambridge");
    Trader brian = new Trader("Brian", "Cambridge");
    transactions = Arrays.asList(
        new Transaction(brian, 2011, 300),
        new Transaction(raoul, 2012, 1000),
        new Transaction(raoul, 2011, 400),
        new Transaction(mario, 2012,710),
        new Transaction(mario, 2012, 700),
        new Transaction(alan, 2012, 950));
  }
  // 1.找出2011年发生的所有交易,并按交易额排序(升序)
  // 2.交易员都在哪些不同的城市工作过
  // 3.查找所有来自剑桥的交易员,并按姓名排序
  // 4.返回所有交易员的姓名字符串,安字母排序
  // 5.有没有交易员是在米兰工作的
  // 6.打印生活在剑桥的交易员的所有交易额
  // 7.所有交易中,最高的交易额是多少
  // 8.找到交易额做小的交易
  @Test
  public void test1() {
    transactions.stream()
        .filter( (t) -> t.getYear() == 2011)
        .sorted((t1, t2) -> Integer.compare(t1.getValue(), t2.getValue()))
        .forEach(System.out::println);
  }
  @Test
  public void test2() {
    transactions.stream()
        .map( (t) -> t.getTrader().getCity())
        .distinct()
        .forEach(System.out::println);
  }
  @Test
  public void test3() {
    transactions.stream()
        .map((t) -> t.getTrader())
        .sorted((t1, t2) -> t1.getName().compareTo(t2.getName()))
        .filter((e) ->e.getCity() == "Cambridge")
        .distinct()
        .forEach(System.out::println);
    System.out.println("------------------");
    transactions.stream()
        .filter((t) -> t.getTrader().getCity().equals("Cambridge"))
        .map(Transaction::getTrader)
        .sorted((t1, t2) -> t1.getName().compareTo(t2.getName()))
        .distinct()
        .forEach(System.out::println);
  }
  @Test
  public void test4() {
    transactions.stream()
        .map((t) -> t.getTrader().getName())
        .sorted()
        .forEach(System.out::println);
    System.out.println("---------------------");
    // 拼接成一个字符串
    String str = transactions.stream()
        .map((t) -> t.getTrader().getName())
        .sorted()
        .reduce("", String::concat);
    System.out.println(str);
    System.out.println("---------------------");

    // 返回的一串字符串内部按字母排序
    transactions.stream()
        .map((t) -> t.getTrader().getName())
        .flatMap(TestTransaction::filterCharacter) // 都放在一个流中
        .sorted((s1, s2) -> s1.compareToIgnoreCase(s2)) // 忽略大小写
        .forEach(System.out::println);
  }

  public static Stream<String> filterCharacter(String str) {
    List<String> list = new ArrayList<>();
    for (Character ch : str.toCharArray()) {
      list.add(ch.toString());
    }
    return list.stream();
  }

  @Test
  public void test5() {
    boolean b1 = transactions.stream()
        .anyMatch((t) -> t.getTrader().getCity().equals("Milan"));
    System.out.println(b1);
  }

  @Test
  public void test6() {
    Optional<Integer> sumOp = transactions.stream()
        .filter((e) -> e.getTrader().getCity().equals("Cambridge"))
        .map(Transaction::getValue)
        .reduce(Integer::sum);
    System.out.println(sumOp.get());
  }

  @Test
  public void test7() {
    Optional<Integer> maxOp = transactions.stream()
        .map((t) -> t.getValue())
        .max(Integer::compare);
    System.out.println(maxOp);
  }
  @Test
  public void test8() {
    Optional<Transaction> minOP = transactions.stream()
        .min((t1, t2) -> Integer.compare(t1.getValue(), t2.getValue()));
    System.out.println(minOP.get());
  }


}

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页